รายละเอียด
ผู้ขอใช้ เริ่ม สิ้นสุด สถานที่ พขร. ประเภทร
นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ 2016-07-09 08:30:00 2016-07-09 16:30:00 ฟิวเจอร์พาร์ค ชูทรัพย์ ชว4756
สวยจัง 2016-05-27 06:30:00 2016-05-29 10:00:00 ท่าเรือ อดิศร 3ฝ7110
สมลักษณ์ ขุนจันทร์ 2016-05-25 10:00:00 2016-05-25 16:00:00 กระทรวงเกษตรฯ สมชาย ษต1283
นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล 2016-04-29 05:00:00 2016-04-29 14:30:00 ท่าราชวรดิษฐ์ ชูทรัพย์ ชว4756
นายมาโนช เอี่ยมทับ 2016-04-28 08:30:00 2016-04-29 20:30:00 จังหวัดนครนายก สมชาย ษต1280
นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล 2016-04-28 08:00:00 2016-04-28 17:00:00 ทำเนียบรัฐบาล สุเดชชาญ ษต1283