โครงการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

 

ประมงจังหวัดกาญจนบุรีนำตัวอย่างปลาน้ำจืดดองฟอร์มาลีน โดยเป็นพันธุ์ปลาน้ำจืดที่พบในแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำสาขา พร้อมโปสเตอร์สัตว์น้ำ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อจัดแสดงในห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ภาพกิจกรรมของโครงการ