การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โดย กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

โดย กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ