:: หน่วยงานภายในกรมประมง
   กรมประมง
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กองกฎหมาย
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองคลัง
   กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง
   กองบริหารจัดการ
ด้านการประมง
   กองประมงต่างประเทศ
   กองแผนงาน
   กองพัฒนาระบบมาตรฐาน
สินค้าประมง
   กองพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง
   กองวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่ง
   กองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล
   กองวิจัยและพัฒนาประมง
น้ำจืด
   กองวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
   สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ำ
   กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ