ชื่อ - นามสกุล :นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์
ตำแหน่ง :ผอ.กคพ.
หน้าที่หลัก :บริหารงาน กคพ.
ที่อยู่ :ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :14706
Email : supawat@anet.net.th
กลุ่ม / แผนก : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกองฯ