ชื่อ - นามสกุล : -
ตำแหน่ง :(ว่าง)
หน้าที่หลัก :ช่วยบริหารงาน กวพ.
ที่อยู่ :ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยบริหารงานกลุ่มฯ