ชื่อ - นามสกุล :นายไมตรี พละเจริญ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :ช่วยบริหารงาน กชป.
ที่อยู่ :ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel :025580218
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยบริหารงานกลุ่มฯ