ชื่อ - นามสกุล :นายทวีชัย ธนธานี
ตำแหน่ง :รักษาราชการแทน หน.กพท.
หน้าที่หลัก :บริหารงาน กพท.
ที่อยู่ :ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :14709
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกลุ่มฯ