ชื่อ - นามสกุล :นายพิธาน นงค์นวล
ตำแหน่ง :รักษาราชการแทน หน.กชป.
หน้าที่หลัก :บริหารงาน กชป.
ที่อยู่ :ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :14207
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกลุ่มฯ