ระบบหนังสือ (e-Booking) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการประมง
โครงการ  
1. โครงการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภอออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
2. โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
3. โครงการโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
4. โครงการโครงการเพาะเลี้ยงกบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
5. โครงการโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง(บ้านแม่ตุงติง-บ้านขุนแตะ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
6. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
7. โครงการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่(ฟ้าห่มปก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
8. โครงการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่(ดอยดำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
9. โครงการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
10. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จ.เชียงใหม่
  
11. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยเมืองงาม จ.เชียงใหม่
  
12. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านลีซอเสาแดง จ.เชียงใหม่
  
13. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน จ.เชียงใหม่
  
14. โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  
15. โครงการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่
  
16. โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
  
17. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
  
18. โครงการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  
19. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จ.เชียงราย
  
20. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
  
21. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จ.เชียงราย
  
22. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  
23. โครงการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยหญ้าไซ ตามพระราชดำริ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
  
24. โครงการโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน
  
25. โครงการโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย์บ้านส่วยอู จ.แม่ฮ่องสอน
  
26. โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำพูน
  
27. โครงการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน
  
28. โครงการโครงการยามชายแดนบ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จ.ตาก
  
29. โครงการโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก
  
30. โครงการโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน(คลองลาน) จ.กำแพงเพชร
  
31. โครงการโครงการสถานีการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จ.กำแพงเพชร
  
32. โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์
  
33. โครงการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จ.แม่ฮ่องสอน
  
34. โครงการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ จ.แม่ฮ่องสอน
  
35. โครงการโครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์
  
36. โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.มุกดาหาร
  
37. โครงการโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ
  
38. โครงการโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเขื่อนใน จ.อุบลราชธานี
  
39. โครงการโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา จ.มุกดาหาร
  
40. โครงการโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านกำพี้ จ.มหาสารคาม
  
41. โครงการโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านจันทร์ จ.อุดรธานี
  
42. โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองเจ้าพัชรกิติยาภา จ.อุดรธานี
  
43. โครงการโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านคำตากล้า จ.สกลนคร
  
44. โครงการโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร
  
45. โครงการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
  
46. โครงการโครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี
  
47. โครงการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี
  
48. โครงการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ จ.ราชบุรี
  
49. โครงการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
  
50. โครงการโครงการตามพระราชอุปสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
  
51. โครงการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัด(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี
  
52. โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
  
53. โครงการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  
54. โครงการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี
  
55. โครงการโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนอำเภอปะทิว จ.ชุมพร
  
56. โครงการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่
  
57. โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช
  
58. โครงการโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริตำบลคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
  
59. โครงการโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา
  
60. โครงการโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา6 จ.ปัตตานี
  
61. โครงการโครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส
  
62. โครงการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
  
63. โครงการโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปัตตานีและนราธิวาส จ.ปัตตานี
  
64. โครงการโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย จ.เชียงใหม่
  
65. โครงการโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.เชียงราย
  
66. โครงการโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  
67. โครงการโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
  
68. โครงการโครงการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จ.น่าน
  
69. โครงการโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จ.น่าน
  
70. โครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
  
71. โครงการโครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
  
72. โครงการโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี
  
73. โครงการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จ.แม่ฮ่องสอน
  
74. โครงการโครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
  
75. โครงการโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครนายก
  
76. โครงการโครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.เชียงใหม่
  
77. โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตาพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี